07/07/2020 16:54
Xem với cỡ chữ

Sẽ xây dựng Nghị định về các quỹ tài chính Nhà nước

Bộ Tài chính đang yêu cầu một số đơn vị chức năng thuộc Bộ rà soát, đánh giá việc thi hành pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến việc thành lập, quản lý và sử dụng đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước để đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý các quỹ này.
Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tài chính giao các đơn vị đề xuất nội dung, chính sách quy định về các quỹ tài chính nhà nước, đồng thời đánh giá tác động của chính sách và dự kiến nguồn lực, điều kiện thi hành chính sách.
Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thể đối với các quỹ hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu đề ra hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ hoặc không có khả năng độc lập về tài chính, trùng lặp nguồn thu, nhiệm vụ chi với ngân sách nhà nước.
Đáng chú ý, trong số các quỹ tài chính nhà nước được rà soát để đưa vào dự thảo Nghị định, có nhiều quỹ có chức năng cấp tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng tài trợ như: Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…
Được biết, theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ, những dự án đã hưởng tín dụng ưu đãi từ các tổ chức tài chính nhà nước khác thì không được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Vì vậy, Nghị định về các quỹ tài chính nhà nước sau khi được ban hành sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với hoạt động cho vay của VDB, bởi việc xác định thông tin liên quan đến các khoản ưu đãi tín dụng từ các quỹ tài chính nhà nước cũng là một nội dung quan trọng trọng việc xác định đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước./.
Nguyễn Cảnh Hiệp - Ban Cân đối Kế hoạch
Tìm theo ngày :

Khách online:3785
Lượt truy cập: 9469275